Horsk chata Kamzk, pik 59, elezn Ruda 340 04

 

                        ceny platn od 1.7.2022

 

                                                                                        Zpt na 1. stranu